Web Analytics Made Easy - Statcounter
Menu
Your Cart

Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte na našich stránkách! Tento web vám poskytuje své služby v souladu s oznámeními, podmínkami a podmínkami stanovenými v této dohodě („smlouva“). Kromě toho při používání jakékoli služby se na vás budou vztahovat pravidla, pokyny, zásady, podmínky a podmínky vztahující se na tyto služby, které jsou začleněny do této smlouvy tímto odkazem. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tento web a tyto podmínky.

Použití stránek:

Prohlašujete a zaručujete, že je vám alespoň 18 let nebo navštěvujete stránky pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce. S výhradou podmínek této Smlouvy vám naše stránka tímto uděluje omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci pro přístup a používání této stránky jejím zobrazením ve vašem internetovém prohlížeči pouze za účelem nakupování osobních věcí prodávány na Stránkách a nikoli pro jakékoli komerční použití nebo použití jménem jakékoli třetí strany, s výjimkou případů, kdy to naše stránky předem výslovně povolují. Jakékoli porušení této Smlouvy bude mít za následek okamžité odebrání licence udělené v tomto odstavci bez předchozího upozornění.
S výjimkou případů povolených v předchozím odstavci nesmíte reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, prodávat, pronajímat, přenášet, vytvářet odvozená díla, překládat, upravovat, zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat nebo jinak využívat tento web nebo jakoukoli jeho část, pokud písemně výslovně povoleno našimi stránkami. Nesmíte jakékoli komerční využití jakýchkoli informací poskytovaných na Stránkách ani jakékoli používání Stránek ve prospěch jiného podnikání, pokud to naše stránky předem výslovně nepovolí. Tento web si vyhrazuje právo odmítnout službu, ukončit účty a/nebo zrušit objednávky podle svého uvážení, mimo jiné včetně toho, pokud se náš web domnívá, že chování zákazníků porušuje platné zákony nebo je škodlivé pro naše zájmy.
Nebudete na tento web nahrávat, distribuovat ani jinak zveřejňovat jakýkoli obsah, informace nebo jiný materiál, který (a) porušuje nebo porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, značky služeb, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby; (b) je urážlivý, výhružný, hanlivý, obscénní, neslušný, pornografický nebo by mohl vést k jakékoli občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle práva USA nebo mezinárodního práva; nebo (c) obsahuje jakékoli chyby, viry, červy, pasti, trojské koně nebo jiný škodlivý kód nebo vlastnosti. Můžeme vám přidělit heslo a identifikaci účtu, abychom vám umožnili přístup a používání určitých částí tohoto webu. Pokaždé, když použijete heslo nebo identifikaci, budete mít za to, že jste oprávněni přistupovat a používat stránky způsobem, který je v souladu s podmínkami této smlouvy, a tato stránka nemá žádnou povinnost vyšetřovat autorizaci nebo zdroj jakéhokoli takového přístup nebo používání stránek.
Budete výhradně odpovědní za veškerý přístup k těmto stránkám a jejich používání kýmkoli pomocí hesla a identifikace, které vám byly původně přiděleny, bez ohledu na to, zda je takový přístup k tomuto webu a jeho používání skutečně vámi autorizován, mimo jiné včetně veškerých komunikací a přenosů a všechny závazky (včetně, ale bez omezení, finanční závazky), vzniklé tímto přístupem nebo používáním. Nesete výhradní odpovědnost za ochranu zabezpečení a důvěrnosti hesla a identifikace, které vám byly přiděleny. Okamžitě budete informováni o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo identifikace nebo o jakémkoli jiném porušení nebo hrozbě porušení zabezpečení tohoto webu.

autorská práva

Veškerý text, grafika, fotografie nebo jiné obrázky, ikony tlačítek, zvukové klipy, loga, slogany, obchodní názvy nebo slovní software a další obsah na našich webových stránkách (souhrnně „obsah“) patří výhradně do našeho obchodu nebo jeho příslušného obsahu dodavatelů. Nesmíte používat, reprodukovat, kopírovat, upravovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, prodávat, licencovat, veřejně provádět, distribuovat nebo komerčně využívat jakýkoli obsah nebo jinak nakládat s jakýmkoli obsahem takovým způsobem, který není na našich stránkách povolen, bez vyjadřujeme předchozí písemný souhlas. Použití dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat na našem webu, jakož i používání ochranných známek našich stránek nebo značek služeb v metaznačkách je přísně zakázáno. Obsah můžete prohlížet a používat pouze pro své osobní údaje a pro nakupování a objednávání na webu a pro žádný jiný účel. Shromažďování, uspořádání a shromažďování veškerého obsahu na tomto webu (dále jen „kompilace“) patří výhradně našim stránkám. Obsah ani kompilaci nesmíte používat žádným způsobem, který znevažuje nebo dehonestuje náš web, ani žádným způsobem, který by pravděpodobně způsobil zmatek nebo porušení jakýchkoli příslušných zákonů nebo předpisů. Veškerý software použitý na tomto webu (dále jen „software“) je majetkem našeho webu a/nebo jeho dodavatelů softwaru. Obsah, kompilace a software jsou chráněny státními, národními a mezinárodními zákony o autorských právech. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena našimi stránkami. Porušovatelé budou stíháni v plném rozsahu zákona.
Náš web uznává a respektuje všechna autorská práva a ochranné známky. Jakékoli použití televizních, filmových, hudebních, filmových festivalů nebo jiných jmen či titulů nemá žádnou souvislost s našimi stránkami a je výhradním vlastnictvím držitelů autorských práv nebo ochranných známek. Náš produkt je inspirován stylem celebrit a jedná se o naše znovuvytvoření předmětů, které nosí celebrity ve vašich oblíbených televizních pořadech a na červeném koberci, nejsou však autorizovány, podporovány ani nijak spojeny s těmito pořady a nejsou míněny jako porušení autorských práv. jakýchkoli registrovaných ochranných známek nebo autorských práv.

Ukončení a účinek ukončení

Kromě jakýchkoli jiných zákonných nebo spravedlivých nápravných opatření může náš web bez předchozího upozornění okamžitě ukončit Smlouvu nebo odvolat všechna nebo všechna vaše práva udělená podle této Smlouvy. Po jakémkoli ukončení této Smlouvy okamžitě ukončíte veškerý přístup k těmto stránkám a jejich používání a naše stránky, kromě jakýchkoli jiných zákonných nebo spravedlivých opravných prostředků, okamžitě zruší všechna hesla a identifikaci účtu, která vám byla vydána, a zamítnou váš přístup k tomuto webu a jeho používání zcela nebo zčásti. Jakékoli ukončení této Smlouvy neovlivní příslušná práva a povinnosti (včetně, ale bez omezení, platební závazky) stran vzniklé přede dnem ukončení.

Přijetí objednávky

Upozorňujeme, že mohou existovat určité objednávky, které nejsme schopni přijmout a musíme je zrušit. Náš web si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. Některé situace, které mohou mít za následek zrušení vaší objednávky, zahrnují omezení množství dostupného pro nákup, nepřesnosti nebo chyby v informacích o produktu nebo ceně nebo problémy zjištěné naším oddělením pro zamezení úvěrů a podvodů. Před přijetím jakékoli objednávky můžeme také požadovat další ověření nebo informace. Budeme vás kontaktovat, pokud bude zrušena celá nebo jakákoli část vaší objednávky nebo budou -li pro přijetí vaší objednávky vyžadovány další informace.

Typografické chyby

Přestože se náš web snaží poskytovat přesné informace o produktech a cenách, mohou nastat ceny nebo typografické chyby. Naše stránky nemohou potvrdit cenu položky, dokud neobjednáte. V případě, že je položka uvedena za nesprávnou cenu nebo s nesprávnými informacemi kvůli chybě v cenách nebo informacích o produktu, naše stránky mají právo podle našeho výhradního uvážení odmítnout nebo zrušit jakékoli objednávky zadané pro tuto položku. V případě, že je u položky nesprávná cena, může nás náš web podle našeho uvážení buď kontaktovat ohledně pokynů, nebo zrušit vaši objednávku a upozornit vás na takové zrušení.

Arbitráž

Pokud se stranám nepodaří urovnat spor do 30 dnů poté, co k takovému sporu dojde, souhlasí s předložením takového sporu mezinárodnímu arbitrážnímu centru v Hongkongu („HKIAC“) k arbitráži, která bude vedena v souladu s arbitrážními pravidly Komise platnými v čas podání žádosti o arbitráž. Rozhodčí nález je konečný a závazný pro obě strany.

Opravné prostředky

Souhlasíte s tím, že právní náprava našich stránek v případě jakéhokoli skutečného nebo hrozícího porušení této Dohody by byla neadekvátní a že naše stránka bude mít nárok na konkrétní plnění nebo soudní zákaz, nebo obojí, kromě jakýchkoli škod, na které může mít náš web zákonný nárok vymáhat společně s přiměřenými výdaji na jakoukoli formu řešení sporů, mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení.
Žádné právo ani opravný prostředek na našich stránkách nesmí být výhradní vůči jakémukoli jinému, ať už právnímu nebo majetkovému, včetně, mimo jiné, náhrady škody způsobené soudním příkazem, poplatků a výdajů advokátů.
Žádný případ zřeknutí se našich práv nebo opravných prostředků podle těchto podmínek našimi stránkami neznamená povinnost udělit jakékoli podobné, budoucí nebo jiné zřeknutí se.